Skip To ContentSkip To Content
  Drive-thru Flu Vaccination Clinic
  Posted on 10/16/2020
  Get Your Flu Shot

  [ENGLISH]

  ROLL DOWN YOUR WINDOW, ROLL UP YOUR SLEEVE!

  DRIVE-THRU FLU
  VACCINATION CLINIC

  NO CAR? NO PROBLEM! WALK-UPS WITH APPOINTMENTS WELCOME

  EVERYONE is welcome 

  Students, employees, families and neighbors (over the age of 4 years)

  NO COST to patients with or without insurance

  Please provide insurance info if available

  Registration required: 

  https://schedule.seattlevna.com/home/158debe5-7cec-ea11-a817-000d3a31a6ee

  Flu QR code

  English:

  Protect your family from the flu!

  The Seattle Visiting Nurse Association will be offering drive-up flu shot clinics this fall. All SPS students, families and staff are welcome to attend. Insurance, including Apple Health and Medicare, is accepted. Appointments will be required. Information about immigration status is not collected. Adults and children who do not have insurance can get a flu shot for free. To register for appointments, visit the district webpage by clicking here.

  School-based health centers located in many of our schools also offer flu shots to any SPS students, even if the student does not have insurance. For a list of schools with school based health centers, visit here.

  Your school nurse can help you to get a flu shot in either method.

  Spanish:

  ¡Proteja a su familia de la gripe!

  La Asociación de Enfermeras Visitantes de Seattle ofrecerá clínicas de vacunación contra la gripe desde un vehículo este otoño. Todos los estudiantes, las familias y el personal de SPS están invitados a asistir. Se aceptan seguros, incluidos Apple Health, Medicare. Se requerirán citas. No se recopila información sobre el estado migratorio. Los adultos y los niños que no tienen seguro pueden vacunarse contra la gripe gratis. Para registrarse para las citas, visite la página web del distrito presionando aquí.

  Los centros de salud escolares ubicados en muchas de nuestras escuelas también ofrecen vacunas contra la gripe a cualquier estudiante de SPS, incluso si el estudiante no tiene seguro. Para obtener una lista de escuelas con centros de salud basados en escuelas, visite aquí.

  La enfermera de su escuela puede ayudarlo a vacunarse contra la gripe en cualquiera de los métodos.

   

  Somali:

  Ka difaac qoyskaada hargabka!

  Ururka Kalkaaliyayaasha waxay bixinayaan talaalka hargabka iyadoo la isticmaalayo gaarigaaga  adigoo ku socda xiliga deyrta . dhamaan ardayda  SPS , qoysaska iyo shaqaalaha weynu ku soo dhaweyneynaa si ay oga soo qeybgalaan talaalka hargabka , ceymiska oo ay ku jiro Apple Health, caafimaadka . waa inaad balan qabsato. Macluumaadka lama ururinayo ee magareshinka . qofka weyn iyo ilmaha hadii aysan heysan camiska caafimaadka wey helikaraan talaanka hargabka isagoo lacag la`aan ah. Si aad isu diwaangeliso balanta , fadlan booqo  webpage adigoo riixaya clicking here.

  Goobaha caafimaad oo badan ayaa ku yaala dugsiyo fara badan oo ku deeqaya talaalka hagarbka  arday kasta oo dhigta  SPS , xitaa hadii uusan heysan ceymis. Goobaha dugsiyada ay ku dhexyaalaan goobaha caafimaad hadii aad dooneysid booqo halkan, visit here.

  Waxaana kaa caawinaya kalkaaliyaha dugsigaaga talaalka hargabka

   

  Simplified Chinese:

  保护您的家人免受流感感染

  西雅图护士协会将在今年秋天提供流感预防针诊所。欢迎所有SPS学生家庭和员工参加。它们接受包括Apple HealthMedicare在内的保险。需要预约。不会收集有关移民身份的资料。没有保险的成人和儿童可以免费获得流感预防针。要预约,请按(此处 Here)查看校区网页。

  即使学生没有保险,我们许多学校中的校内医疗中心也可以为所有SPS学生提供流感预防针。有关设有校内保健中心的学校列表,请访问(此处 Here)

  您的学校护士可以以上其中一种方法帮助您注射流感预防针。

   

  Vietnamese:

  Bảo hộ cho gia đình bạn khỏi bệnh cúm!

  Hiệp hội Seattle Visiting Nurse Association sẽ cung cấp các phòng khám tiêm phòng cúm dưới dạng drive-up vào mùa thu này. Tất cả học sinh, gia đình và nhân viên SPS đều được hoan nghênh tham dự. Bảo hiểm, bao gồm Apple Health, Medicare đều được chấp nhận. Không thu thập thông tin về tình trạng nhập cư. Người lớn và trẻ em mà không có bảo hiểm sức khỏe có thể được tiêm phòng cúm miễn phí. Để đăng ký làm hẹn, hãy truy cập trang web của học khu bằng cách nhấp Vào Đây

  Các trung tâm y tế tại trường tọa lạc trong nhiều trường học của chúng tôi cũng cung cấp tiêm phòng cúm cho bất kỳ học sinh SPS nào, ngay cả khi học sinh không có bảo hiểm sức khỏe. Để biết danh sách các trường có trung tâm y tế học đường, hãy truy cập tại đây.

  Y tá của trường có thể giúp bạn tiêm phòng cúm cho cả hai cách thức.

   

   

  Amharic:

  ቤተሰብዎን ከጉንፋን(ፍሉ) ይጠብቁ

  የሲያትል የጎብኝዎች ነርስ ማህበር በዚህ መኸር ወቅት የድራይቭ ስሩ የፍሉ ክትባት ክሊኒኮችን ያቀርባል።ሁሉም የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ቤተሰቦች እና ሰራተኞች መሳተፍ ይችላሉ። መድን Apple Health እና Medicare ጨምሮ ተቀባይነት ኣላቸው።ቀጠሮ መያዝ ያስፈልጋል። የኢሚግሬሽን ሁኔታ መረጃ አይሰበሰብም።ኢንሹራን የሌላቸው አዋቂዎችና ሕፃናት የጉንፋን ክትባትን በነፃ ሊወስዱ ይችላሉ ፡፡ ቀጠሮ ለማስያዝ እዚህ(Here)ጠቅ በማድረግ የዲስትሪክቱን ድረ ገጽ ይጎብኙ  

   

  የትምህርት ቤት የጤና ጣቢያዎች ለማንኛውም የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች፣መድን የሌላቸው ተማሪዎችም ጭምር፣ የጉንፋን(ፍሉ) ክትባት ይሰጣሉ። የትምህርት ቤት የጤና ጣቢያ ያሏቸው /ቤቶች ዝርዝር ለማየት እዚህ ይጎብኙ ( visit here) ፡፡  

   

  የትም/ቤትዎ ነርስ በየትኛውም ዘዴ የጉንፋን (ፍሉ) ክትባት እንዲወስዱ ሊረዳዎ ይችላል ፡፡ 

   

  Tagalog:

  Protektahan ang iyong pamilya mula sa trangkaso!

  Ang Seattle Visiting Nurse Association ay mag-aalok ng mga drive-up flu shot clinic ngayong taglagas. Ang lahat ng mga mag-aaral ng SPS, pamilya at kawani ay malugod na tinatanggap. Ang insurance, kabilang ang Apple Health, Medicare ay tinatanggap. Kakailanganin ang appointment. Ang impormasyon tungkol sa katayuan sa imigrasyon ay hindi kukulektahin. Ang matatanda at mga bata na walang insurance ay makakakuha ng flu shot ng libre. Upang magparehistro para sa mga tipanan, bisitahin ang webpage ng distrito sa pamamagitan ng pag-clicking here.

  Ang mga pampaaralang-sentro ng kalusugan ay matatagpuan sa marami sa aming mga paaralan ay nag-aalok din ng mga shot para sa trangkaso sa sinumang mga mag-aaral ng SPS, kahit na ang mag-aaral ay walang insurance. Para sa listahan ng mga paaralan na may mga pampaaralang-sentro ng kalusugan, bisitahin dito sa visit here..

  Matutulungan ka ng iyong nars ng paaralan na makakuha ng flu shot sa alinmang pamamaraan.

   

  Flu Clinic page: https://www.seattleschools.org/departments/health_services/flu_clinics

  Find a School-Based Health Center: https://kingcountyschoolhealth.com/about/#findSBHC